Terms of service

 • האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה טבעית. אתר האינטרנט שכתובתו simeevianature.com אשר בבעלות שלי גלזברג, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידי צוותה, והמשמש כחנות מקוונת לממכר מוצרי החברה.
 • ע.פ 315803866 כתובת: קיבוץ נחשולים
 • לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן להתקשר\לסמס לנייד שלנו – 0555508118.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את התקשורת בין סימה קוסמטיקה טבעית לבינך.
 • בעת ביצוע רכישה דרך האתר מצהירה הלקוחה כי קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של התקנון, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מותג סימה קוסמטיקה טבעית "simee via nature"  ו/או הנהלת האתר ו/או כל ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 • סימה קוסמטיקה טבעית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי סימה קוסמטיקה טבעית תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות כדי להגיע להדמייה מושלמת גם מהבית ככל האפשר.
 • יובהר ויודגש כי סימה קוסמטיקה טבעית  אינה מתחייבת להחזיק מלאי מיידי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי יהיו מוצרים שהמלאי שלהם לא קיים ולכן המשלוח יצא באיחור.
 • סימה קוסמטיקה טבעית  עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וסימה קוסמטיקה טבעית  לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
 • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • ×